ZUŠ Vratimov

Historie školy

Až do roku 1939 nebylo ve Vratimově hudební školství téměř žádné. Hudba se vyučovala pouze na základních školách jako jeden z předmětů. V roce 1939 byla založena vratimovská pobočka hudební školy Leoše Janáčka ve Vítkovicích.

1939 „Vznikají pobočky hudební školy ve Vratimově, Hrabové a Brušperku“
( Fond Archivu města Ostravy, Hudební škola L. Janáčka ve Vítkovicích )

Po 2. světové válce byla pociťována potřeba hudebního vzdělání i v menších městech poblíž ostravského hudebního centra. Ani Vratimov nebyl výjimkou. Zde působila pobočka Hudební školy Dr. Leoše Janáčka ve Vítkovicích. Vratimovská pobočka vítkovické hudební školy fungovala od r. 1939 až do roku 1960. Pro nedostatek místa se vyučovací prostory stále měnily, ale i přes tento nedostatek žáků stále přibývalo jak v klavírním, tak i v houslovém oddělení.

1959 – „Na této pobočce vyučovali již 3 učitelé 65 žáků. Od vzniku pobočky ve Vratimově vedení města odkládalo každým rokem řešení samostatných vyučovacích prostor pro hudební výuku. Pobočka existovala díky pochopení tehdejších ředitelů obecné školy.“ (Kronika města Vratimova)

1960 – Základní hudební škola
( založení samostatné školy )

„ Protože zájem o hudební vzdělání byl trvalý a měl stále více vzrůstající tendenci, bylo ve školním roce 1960 přikročeno k založení samostatné školy, nezávislé na Hudební škole Leoše Janáčka ve Vítkovicích. Při reorganizaci územních celků v Československé republice se tehdejší pobočka osamostatnila a ve Vratimově byla zřízena Základní hudební škola. “
( Kronika ZUŠ Vratimov)
„ V roce 1960 byla dokončena budova Městského národního výboru, v níž byly hudební škole vymezeny 2 místnosti. Docházku do kolektivních předmětů narušuje střídavé vyučování na základní škole. Základní hudební škola má pouze 1 pianino, což pro provoz školy naprosto nedostačuje. Škola je umístěna na třech místech ( v obou základních školách a ve správní budově Městského národního výboru ), což také práci neprospívá.“
(Valošek, I. Vratimov, 1974)

složení učitelského sboru :

Jindra Kubátová – ředitelka
hra na klavír – Alena Janálová ( Skokanová ), Ilona Jakobová ( Košťálová )
hra na housle – Drahomíra Srubková ( Jüttnerová )

1961 Lidová škola umění ( zkratka LŠU – změna názvu )

1962 rozšíření LŠU o pobočku v Paskově

Okruh působnosti se neomezoval pouze na Vratimov. Dojížděly sem děti z okolních obcí: Řepišť, Horních Datyň a Paskova. Pro usnadnění docházky žákům ze vzdálenějších obcí s také pro rozšíření hudebního vzdělání v kraji, byla v roce 1962 ke kmenové škole ve Vratimov přidělena pobočka v Paskově, prozatím pouze s výukou houslové hry, dechových
nástrojů a hudební výchovy. Vedoucím pobočky byl jmenován Jaroslav Vostradovský. Vyučovalo se samozřejmě opět v provizoriu. Dne 25. června 1973 získala pobočka adaptovanou budovu na Nádražní ulici. Vyučování se postupně rozšiřovalo o výuku hry na klavír a akordeon a další nástroje.

1968 samostatná budova LŠU ve Vratimově 

Vyučovací podmínky se zlepšily – LŠU byla přidělena adaptovaná přízemní budova komunálních služeb o deseti učebnách, se sborovnou a hudebním sálem. Jako historickou kuriozitu můžeme zmínit to, že stěhování školy probíhalo zrovna 21. srpna 1968.

1985 – Rozšíření vyučování o výtvarný obor – vyučující Mgr. Drahoslava Džilizová

1990 Základní umělecká škola
( zkratka ZUŠ – změna názvu )

1992 Právní subjekt – příspěvková organizace

Od 1. července 1992 právní subjekt – příspěvková organizace, zřizovatelem je Město Vratimov.

2006 nová budova pobočky ZUŠ v Paskově

Dne 18. října byla slavnostně otevřena nová budova pobočky. Vybudované prostory jsou propojeny se stávajícím kinem Panorama. Toto dispoziční řešení umožňuje bez velkých nákladů využívat kinosál ke koncertní činnosti. Výuka byla zahájena 14. prosince 2006.

1960 – 2010 50 let Základní umělecké školy Vratimov

K významnému jubileu se uskutečnila řada kulturních akcí, které vyvrcholily oslavami ve dnech 4. – 11. května 2010 v Kulturním středisku ve Vratimově.

• Slavnostní koncert k 50. výročí založení ZUŠ Vratimov
• Výstava výtvarného oboru spojená s výstavou kronik a dokumentů z historie ZUŠ
• Slavnostní setkání se představiteli města, řediteli školských a kulturních organizací a dalšími hosty z oblasti kultury a umění

2011 ZUŠ VRATIMOV, Masarykovo náměstí 192 – změna sídla školy 

ZUŠ Vratimov působila v budově na Strmé ulici celých čtyřicet tři let, od 21. srpna 1968. Po těchto letech se však tato budova stala z hlediska hygieny a současných kritérií pro výuku zcela nevhodnou. Namísto původních představ o výstavbě zcela nové budovy, se podařilo vytvořit nové prostory pro ZUŠ ekonomicky méně náročnou variantou, přestavbou jižního křídla Základní školy na Masarykově náměstí, se samostatným vstupem z ulice Školní.

Vyučování v nových prostorách bylo zahájeno v pondělí 3. října 2011.

přehled vedení školy od založení:

ředitelé:
1960 – 1980 Jindra Kubátová
1980 – 1990 Věra Bačová ( Császárová )
1991 – Petr Hemerle

vedoucí pobočky v Paskově:
1962 – 1980 Jaroslav Vostradovský
1980 – 1997 Zlatica Havránková
1997 – Zlatuše Havránková

Charakteristika školy:

Základní umělecká škola Vratimov je právní subjekt, příspěvková organizace – zřizovatel Město Vratimov.

ZUŠ je dvouoborová – hudební a výtvarný obor. Nedílnou součástí školy a dalším centrem její působnosti je pobočka ve městě Paskově. Obě lokality jsou významná spádová centra pro naši činnost : Vratimov – pro Horní Datyně, Řepiště, Václavovice, Paskov – pro okolní obce Oprechtice, Lískovec, Žabeň, Sviadnov.

Ve výuce jsme se zaměřili na celoplošné podchycení zájmu dětí a mládeže hlavně o veřejná účinkování v hudebním oboru a o veřejné výstavy výtvarného oboru. Z toho je patrno, že původní koncepce „Prosadit vytvoření umělecké školy, která vstoupí do povědomí občanů nejen jako školní instituce nadstandardního typu, ale jako integrální součást kulturního dění ve městě.“ byla dobře zvolena a v zásadě se nemění. Vyvíjejí se pouze programové a s nimi i pedagogické přístupy k jejímu zachování a dalšímu kvalitativnímu rozvoji. Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav.

Význam pro žáky má, kromě uměleckého vzdělávání, zapojení do veřejného a společenského života, komplexní rozvoj osobnosti mladého člověka kvalitním využitím volného času, zkulturnění jeho zájmů včetně prevence sociálně patologických jevů.

Minulé akce


Další akce